fbpx

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดย คุณปฏิพัทธ์ ปานสุนทร

ความรู้การตลาดออนไลน์ในยุค COVID 19

ความรู้การตลาดออนไลน์ในยุค COVID 19 โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย

แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย โดย คุณเกรียงไกร สุภโตษะ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่ม OTOP

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่ม OTOP โดย ผศ.ดร.กรวิทย์ ไชยสุ

การขึ้นทะเบียน OTOP และการส่งเสริมสินค้าชุมชน

การขึ้นทะเบียน OTOP และการส่งเสริมสินค้าชุมชน โดย คุณอาภรณ์ เพชรรัตน์

นวัตกรรมสู่การเพิ่มการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

นวัตกรรมสู่การเพิ่มการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดย ผศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP

หรือ