fbpx

สมัครเข้าร่วมโครงการ OTOP

พลิกโฉมกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
สู่ตลาดรูปแบบใหม่กับสตาร์ทอัพด้านการเกษตร

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือABC center โดยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินงาน

โครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตร
สำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

เปิดรับสมัคร กลุ่ม OTOP ที่ผลิตสินค้าการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เช่น ลิ้นจี่บางขุนเทียน ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้และมีความสามารถเชื่อมโยงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่กับ สตาร์ทอัพด้านการเกษตร

กลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นผ่านการคัดเลือก

จะได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เรียนรู้ ดังนี้
 1. ระบบตลาดรูปแบบใหม่ของสินค้าเกษตร และแพลตฟอร์มต่างๆ ของสตาร์ทอัพ
 2. นวัตกรรมการเกษตร แนวทางการเพิ่มผลผลิต การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับได้
 3. มาตรฐานสินค้าการเกษตร และขึ้นทะเบียน GI
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าเกษตร
 5. ได้งบประมาณสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ขึ้นบนแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพ เพื่อทดสอบตลาด (Product & Market Fit)

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทินวัฒน์ (กอล์ฟ) 02-017 5555 ต่อ 552 มือถือ 063-780 7755

อีเมล thinnawat.s@nia.or.th

ทั้งนี้ เงื่อนไขกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่อยู่ในประเภท ได้แก่ กลุ่มข้าว ผัก/ผลไม้ และเครื่องดื่ม
 2. มีการจดขึ้นทะเบียน OTOP
 3. มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรืออยู่ในพื้นที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 4. มีสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลิตเพียงพอที่สามารถนำไปจำหน่ายได้***
 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ
***หมายเหตุ สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่มีผลผลิตออกในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2563 และ  มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้

 1. คุณสมบัติของกลุ่มสอดคล้องกับโครงการ
 2. ความพร้อมของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในการดำเนินงาน
 3. ความสามารถ แนวโน้ม และโอกาสในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
 4. ความมุ่งมั่น เป้าหมาย นโยบาย และความชัดเจนการบริหาร
ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจถูกเก็บเป็นความลับ และข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ พิจารณาและคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการ เท่านั้น

ข้อกำหนดโครงการ

 1. กลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 คนต่อกลุ่มมากกว่า 80%
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 3. ทางโครงการขอสวงนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สมัครในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
Untitlsed-1.png

การคัดเลือกกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้าร่วม

โครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP

หรือ