fbpx

เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

AGTECH4OTOP

โครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่
จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตร

สำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) ได้ริเริ่ม “โครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ AgTech4OTOP ” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการทำตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด บนแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพ ที่มีการพัฒนารูปแบบในการเชื่อมโยง ระหว่างผู้ผลิตสินค้าการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคให้สามารถขยายผลและกระจายได้ในวงกว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

ACTIVITIES & TIME LINE

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างตลาดรูปแบบใหม่

จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาระบบตลาด
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สำหรับการ OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างระบบตลาดนวัตกรรม
สำหรับสินค้า OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

สตาร์ทอัพการเกษตร (AgTech Startup)

หรือ สตาร์ทอัพด้านอื่นๆด้านระบบตลาดเกษตรรูปแบบใหม่ และรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ที่ผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ 1) ข้าว 2) ผักและผลไม้ 3) เครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ

สิ่งที่จะได้รับ

สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือก

จะได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เรียนรู้ ดังนี้

กลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ให้เรียนรู้ ดังนี้

การบ่มเพาะเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์
มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา (Mentor) ตลอดโครงการ
มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสินค้าของกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ขึ้นบนแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพเพื่อทดสอบตลาด (Product & Market Fit)

TIMELINE

ABOUT ABC CENTER

ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร(Agro Business Creative Center : ABC center)

ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงประสานงานและขับเคลื่อนให้เกิดการ

สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตร

ที่มีรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) และใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)

พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาภาคกาเกษตรเพื่อนำไปสู่การ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำเกษตรกรรมของประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP

หรือ