fbpx

แนะนำสตาร์ทอัพ : Find Food

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

รายละเอียด

ไฟด์ฟู้ด : วัตถุดิบต้นทาง ราคาต้นทุน

Find Food เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อความมั่นคงทางอาหารของคนไทย และส่งเสริมการเกษครแบบยั่งยืน ดำเนินงาน 2 ด้าน คือ เป็นแกนกลางมุ่งกระจายผลผลิตการเกษรจากชุมชนทั่วประเทศผ่านการใช้เทศโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงวัตถุดิบและอาหารที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภคตัวจริง ร่วมพัฒนาการเกษตรในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายสร้างความมั่นคงในด้านอาหารและส่งเสริงการเกษตรยั่งยืนด้วย

เกษตรกรสนใจมาขายสินค้า & ผู้สนใจมาเลือกซื้อสินค้าเกษตร ติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ : 02-278 1566
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/FindFood19
เวปไซต์ : https://www.findfoodshop.com/
อีเมล์ : Infofindfood19@gmail.com
ไลน์ : @findfood19

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP

หรือ