fbpx

สมัครเข้าร่วมโครงการ

โอกาสของสตาร์ทอัพสาย AgTech
เพื่อร่วมสร้างตลาดสินค้ากลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือABC center โดยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินงาน

โครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตร
สำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพที่มีบริการหรือแพลตฟอร์มในการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสินค้าการเกษตรและมีการดำเนินงานแล้ว (Traction) พร้อมร่วมดำเนินงานพัฒนากับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือก

จะได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เรียนรู้ ดังนี้
 1. เทคนิค Growth Hacking เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
 2. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กับการสร้างแนวคิดในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
 3. แนวโน้ม และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของการจัดการขนส่งสินค้าการเกษตร
 4. การได้รับคำปรึกษาจาก Mentor ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จด้านการสร้างแพลตฟอร์มทางการตลาด
 5. ได้งบประมาณสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ขึ้นบนแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพ เพื่อทดสอบตลาด (Product & Market Fit)

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทินวัฒน์ (กอล์ฟ) 02-017 5555 ต่อ 552 มือถือ 063-780 7755

อีเมล thinnawat.s@nia.or.th

ทั้งนี้ เงื่อนไขสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นสตาร์ทอัพไทย มีผู้ก่อตั้งหรือผู้ร่วมก่อตั้งเป็นคนไทย
 2. มีการพัฒนารูปแบบตลาดใหม่สำหรับสินค้าเกษตร
 3. มีผลิตภัณฑ์/แพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริง และมีผู้ใช้บริการจริง (Traction)
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้

 1. รูปแบบธุรกิจและแนวคิดในการแก้ปัญหา (Business Model & Solutions)
 2. ผลิตภัณฑ์/แพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริงและมีผู้ใช้บริการจริง (Product is Ready for Diffusion)
 3. ความพร้อมของบุคลากร (Team Strengths)
 4. โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity)
ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะถูกเก็บเป็นความลับ และข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์พิจารณาและคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการ เท่านั้น

ข้อกำหนดโครงการ

 1. สตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 คน มากกว่า 80%
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 3. ทางโครงการขอสวงนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สมัครในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 
Untitlsed-1.png

การคัดเลือกสตาร์ทอัพเข้าร่วม

โครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP

หรือ