fbpx

มาตรฐานของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรอินทรีย์

โปรดเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ก่อนเข้าดูเนื้อหานี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

รายละเอียด

โดย คุณนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช. กรมส่งเสริมการเกษตร

นอกจากมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีแล้วนั้น ยังมีอีกหลากหลายมาตรฐาน เช่น
มาตรฐานด้านคุณภาพ เช่น เกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ มาตรฐานด้านความปลอดภัย เช่น HAACP Food Safety มาตรฐานระบบการจัดการ เช่น ISO ซึ่งขั้นตอนต่างๆ จะทำอย่างไร เราควรเลือกมาตรฐานอะไรที่มาช่วยส่งเสริมสินค้าเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มอัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่จะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP

หรือ